کلیه بذرهای موجود

برخی از بذرهایی که در زیر آن نوشته اطلاعات بیشتر یعنی هم اکنون موجود نیستند اما در برنامه ما هستند که موجود شوند.