خرید پیاز لاله

با توجه به اتمام فصل کاشت پیااز لاله اکنون پیازهای لاله تمام شده و هر سال در آذر و دی ماه موجود خواهند شد.