گیاهان رونده

در این قسمت بذرهای گلهایی هست که بالارونده و پیچ هستن.

این گونه گیاهان مناسب انواع دیوارها و فنسها و بطور کلی مکانهایی که میخواهید گل از آن بالا برد.