گیاهان آبزی
به غیر از نخل مرداب و سوسن دشتی بقیه محصولات آبزی با ظرف مخصوص به راحتی با پست قابل ارسال میباشد